ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δευτέρα-Παρασκευή 9:00ΠΜ - 5:00ΜM
Σάββατο μόνο με ραντεβού!

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Γλωσσάρι Εκτιμήσεων Ακινήτων

Το γλωσσάρι αυτό έχει ως στόχο την εξοικείωση των πελατών μας και τη διευκόλυνση τους στην κατανόηση των εκθέσεων εκτίμησης. 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κάθε τύπος ακινήτου που είναι σχεδιασμένο για συγκεκριμένο τύπο επιχείρησης, όπου η αξία αντικατοπτρίζει την εμπορική δυνατότητα του ακινήτου για την επιχείρηση αυτή.
Το τρέχον κόστος αντικατάστασης ενός περιουσιακού στοιχείου με ένα σύγχρονο ισοδύναμο περιουσιακό στοιχείο μείον εκτιμήσεις για φυσική φθορά και άλλες μορφές λειτουργικής απαξίωσης και βελτιστοποίησης.
Ασφαλιστέα αξία ενός ακινήτου αποτελεί το ποσό που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και αφορά το εν λόγω ακίνητο ως υποχρέωση του ασφαλιστή σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος υποστεί ζημίες και οικονομικές απώλειες λόγω επέλευσης κινδύνου που ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο του εν λόγω ακινήτου. Σε αυτή την περίπτωση ο εκτιμητής, όταν του δοθεί εντολή να εκτιμήσει την ασφαλιστέα αξία, πρέπει να προσδιορίσει το ποσό που θα αποτελεί την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη για το εν λόγω πάγιο στοιχείο.
Επίσκεψη στο ακίνητο ή επιθεώρηση ενός περιουσιακού στοιχείου με σκοπό τη συγκέντρωση σχετικής πληροφόρησης ώστε να εκφραστεί μία επαγγελματική άποψη για την αξία του.
Δήλωση των βασικών μετρητικών παραδοχών μίας εκτίμησης.
Ειδική Αξία ορίζεται η αξία που κατά την αποτίμησή της λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός ακινήτου, τα οποία έχουν ιδιαίτερη αξία για έναν Ειδικό Αγοραστή, δηλαδή έναν αγοραστή που μπορεί να βελτιστοποιήσει τη χρησιμότητα ενός ακινήτου σε σχέση με άλλους πιθανούς αγοραστές.
Συγκεκριμένος αγοραστής για τον οποίο ένα συγκεκριμένο ακίνητο έχει ειδική αξία, εξαιτίας των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από την ιδιοκτησία αυτή και δεν θα ήταν διαθέσιμα σε άλλους αγοραστές της αγοράς ακινήτων.
Προσέγγιση η οποία παρέχει μία ένδειξη αξίας, μετατρέποντας μελλοντικές ταμειακές ροές σε παρούσα κεφαλαιακή αξία
Εμπορική Αξία Ακινήτου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου (ή Αγοραία Αξία) ορίζεται ως το αποτιμηθέν ποσό με το οποίο ανταλλάσσεται ένα ακίνητο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο κατά την ημερομηνία εκτίμησης μεταξύ ενός πρόθυμου αγοραστή και ενός πρόθυμου πωλητή, οι οποίοι ενεργούν ανεξάρτητα και ισότιμα. Προϋπόθεση είναι το ακίνητο ή το περιουσιακό στοιχείο να έχει προωθηθεί στην αγορά για ένα εύλογο χρονικό διάστημα και η αγοραπωλησία να λαμβάνει χώρα σε συνήθη συναλλακτική κίνηση, όπου κάθε συναλλασσόμενη πλευρά ενεργεί με γνώση, σύνεση και χωρίς πίεση ή καταναγκασμό. Ο παραπάνω ορισμός σε γενικές γραμμές καλύπτει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο.
Προσέγγιση η οποία παρέχει μία ένδειξη αξίας, συγκρίνοντας το εκτιμούμενο περιουσιακό στοιχείο με ίδια ή όμοια περιουσιακά στοιχεία για τα οποία υπάρχει πληροφόρηση συμβατικού τιμήματος
Ακίνητο το οποίο σπάνια αν όχι ποτέ δεν πωλείται στην ελεύθερη αγορά παρά μόνο ως συστατικό μίας επιχείρησης της οποίας αποτελεί στοιχείο, εξαιτίας της μοναδικότητας που προκύπτει από την ειδική φύση και σχεδιασμό, τη διαμόρφωση, το μέγεθος, την τοποθεσία ή άλλο χαρακτηριστικό.
Επενδυτική αξία είναι η αξία που έχει ένα ακίνητο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο για τον ιδιοκτήτη του ή έναν πιθανό αγοραστή για ατομική επένδυση ή λειτουργικούς σκοπούς.
Η ημερομηνία κατά την οποία υπογράφεται μία εκτίμηση.
Προσέγγιση η οποία παρέχει μία ένδειξη αξίας, χρησιμοποιώντας την οικονομική αρχή πως ουδείς αγοραστής θα πληρώσει περισσότερο για ένα περιουσιακό στοιχείο από το κόστος που θα είχε να αποκτήσει ένα περιουσιακό στοιχείο ίδιας χρησιμότητας, είτε με αγορά είτε με κατασκευή
Υπόθεση που θεωρείται ως αληθής. Περιλαμβάνει γεγονότα, συνθήκες ή καταστάσεις που επηρεάζουν το περιεχόμενο ή την προσέγγιση της εκτίμησης τα οποία βάσει σύμβασης δεν απαιτείται να επαληθευτούν από τον εκτιμητή ως μέρος της εκτιμητικής διαδικασίας. Τυπικά, μία παραδοχή λαμβάνει χώρα όταν δεν απαιτείται από τον εκτιμητή ειδική έρευνα ώστε να αποδείξει ότι κάτι είναι αληθές.
Πραγματική ηλικία ακινήτου ονομάζουμε τα χρόνια που έχουν περάσει από την αρχική κατασκευή του κτιρίου (από την έκδοση αδείας). Καλείται επίσης και ιστορική ηλικία.
Πρόσβαση ακινήτου ονομάζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να μπει κανείς στο ακίνητο (φυσικός τρόπος εισόδου στο ακίνητο.
Προσβασιμότητα ακινήτου ονομάζουμε το κόστος που πρέπει να επωμιστεί κανείς (οικονομικό, χρόνο, κλπ) ώστε να προσεγγίσει το ακίνητο.
Το πρόσθετο στοιχείο της αξίας που δημιουργείται από την συνένωση δύο ή περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων ή μεριδίων, όπου η συνδυασμένη αξία είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των μεμονωμένων αξιών.
Υπεραξία είναι μία αύξηση της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου με αναφορά συνήθως στην αξία μίας ορισμένης περιόδου. Η έννοια δεν αναφέρεται στη διαφορά τιμών αγοράς και κτήσης (λογιστική αξία), αλλά στη διαφορά αξιών (που συνήθως εκτιμώνται από εκτιμητές ή μαθηματικούς τύπους στην περίπτωση δεικτών). Στην Ελλάδα γίνεται συχνά σύγχυση μεταξύ της υπεραξίας και της λογιστικής υπεραξίας (κεφαλαιουχικά κέρδη), καθώς οι αρμόδιοι νομοθέτες και πολιτικοί δε γνωρίζουν στοιχειώδεις έννοιες και λέξεις της ελληνικής γλώσσας. Έτσι, ως υπεραξία νοείται στην Ελλάδα η θετική διαφορά μεταξύ τιμής πώλησης και τιμής αγοράς.
TOP