ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δευτέρα-Παρασκευή 9:00ΠΜ - 5:00ΜM
Σάββατο μόνο με ραντεβού!

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Διευκρινίσεις περί φορολόγησης ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε την εγκύκλιο ΠΟΛ 1102/2016 με διευκρινίσεις για θέματα που αφορούν την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 περί «Ανείσπρακτων Εισοδημάτων από Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας» και αναφέρει τα παρακάτω:

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ΠΟΛ.1024/12.2.2016 Εγκυκλίου μας, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας μπορούν να δηλωθούν μόνο από φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από την εκμίσθωση / υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 4 του ν.4172/2013, προκειμένου να μην συνυπολογισθούν αυτά στο εισόδημά τους. Οι διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 4 δεν εφαρμόζονται για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. Αντίθετα, δεν μπορούν να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας από φυσικά πρόσωπα, όταν τα εισοδήματα αυτά προέρχονται από αποζημίωση χρήσης ακινήτου καθώς και από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας (π.χ. τουριστική εκμετάλλευση, διοργανώσεις εκδηλώσεων σε αίθουσες ή κτήματα κλπ.).

2. Περαιτέρω, ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας μπορούν να δηλωθούν από τον κληρονόμο, ο οποίος υπεισέρχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του κληρονομούμενου, με την προσκόμιση ενός εκ των οριζομένων στην παρ. 4 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 δικαιολογητικού, μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα του κληρονομικού του δικαιώματος.

3. Επίσης, η μη είσπραξη μισθωμάτων αποδεικνύεται μόνο με τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του άρθρου 39 του ν.4172/2013 (εκδοθείσα δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, εκδοθείσα διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου, ασκηθείσα αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων), ένα εκ των οποίων πρέπει να προσκομίζεται σε κάθε περίπτωση. Ειδικά, σε περίπτωση που ο μισθωτής έχει πτωχεύσει, αντί της προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών, στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή / υπεκμισθωτή. Τα ως άνω δικαιολογητικά που προσκομίζονται στις Δ.Ο.Υ. προκειμένου να δηλωθούν τα ανείσπρακτα εισοδήματα θα γίνονται αποδεκτά για τον δηλούντα. Στην περίπτωση της κοινωνίας, τα σχετικά δικαιολογητικά θα γίνονται αποδεκτά για όλα τα μέλη, ανεξαρτήτως εάν αναγράφονται σε αυτά τα στοιχεία τυχόν λοιπών εκμισθωτών - υπεκμισθωτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα αναφερόμενα στα προσκομισθέντα δικαιολογητικά στοιχεία του μισθίου, του μηνιαίου μισθώματος και του μισθωτή οφειλέτη (του κληρονόμου ή του εγγυητή), ταυτίζονται με τα αντίστοιχα στοιχεία που προκύπτουν από τα φορολογικά έντυπα (Ε1, Ε2) ή από τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας ή από το συμφωνητικό μίσθωσης. Τονίζεται ότι από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση προσκομίζονται στις Δ.Ο.Υ. , θα πρέπει να προκύπτει το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλονται μισθώματα. Εξαιρετικά και προκειμένου να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση αυτής, ή οποία έλαβε χώρα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι για το ανωτέρω διάστημα τα μισθώματα δεν έχουν εισπραχθεί.

4. Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων εισοδημάτων από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας δεν έχουν υποβληθεί, η φορολογική διοίκηση θα προχωρεί σε νέες εκκαθαρίσεις, μη λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Παύση αναστολής πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών

Παύση ισχύος της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναστολής πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών πίσω από την οποία πολλοί ασυνεπείς μισθωτές και οφειλέτες κοινοχρήστων είχαν προστατευτεί επί τουλάχιστον 3 μήνες. Έτσι, μετά την παύση ισχύος μπορούν να γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης που αφορούν σε διεκδίκηση των οφειλομένων από τους πιστωτές χρηματικών ποσών από οφειλέτες που συστηματικά αποφεύγουν να ικανοποιούν τις συμβατικές και άλλες υποχρεώσεις τους. Έτσι, η κτηματαγορά θα μπορέσει εν μέρει να λειτουργήσει κατά τη διάσταση τουλάχιστον αυτή, αφού το moratorium των πλειστηριασμών από τις τράπεζες που σχετίζονται με τα κόκκινα δάνεια πρώτης κατοικίας και την απροθυμία εκποίησης και εκπλειστηριασμού υποθηκευμένων ακινήτων για την ανάκτηση ποσοστού έστω των επιχειρηματικών δανείων λόγω πολιτικών κυρίως πιέσεων συνεχίζεται.

Συνέδριο Ελληνικού Συμβουλίου Πράσινων Κτιρίων

Λογότυπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η PPO είναι χορηγός στο 1ο Συνέδριο Πράσινων Κτιρίων που διοργανώνεται από το Ελληνικό Συμβούλιο Πράσινων Κτιρίων (Greek Green Building Council) με θέμα την ενέργεια στα κτίρια και υποστηρίζεται από επικοινωνιακά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο Ευγενίδειο Ίδρυμα στις 28 Ιουνίου 2013 και αναμένεται να προσελκύσει σημαντικό αριθμό επαγγελματιών του χώρου των μελετητών, εγκαταστατών και κατασκευαστών, καθώς πρόκειται να αναπτυχθούν σημαντικά θέματα σχετικά με την παραγωγή, διαχείριση, εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας στα κτίρια.

Έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ελλάδα

Per capita GDP_GreeceΔόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη 10 Ιουνίου η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού για την Ελλάδα. Η έκθεση μεταξύ άλλων προβλέπει αλλαγή προσήμου στη μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, αναφέρει βελτιωμένες επιδόσεις στο δημοσιονομικό ισοζύγιο όπου εμφανίζεται για πρώτη φορά πλεόνασμα και επαρκή ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών.

Παράλληλα, αναφέρονται και τα κόστη αυτών των μεταβολών, όπου εμφανίζεται ανεργία στο 26,5% εκ των οποίων τα 2/3 είναι μακροχρόνια άνεργοι, αύξηση του ποσοστού που βρίσκεται κάτω από τα όρια της φτώχειας κατά 15% και αύξηση της ανισοκατανομής του πλούτου.

Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε στην έκθεση του ΔΝΤ (αγγλικά).

Έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την ελληνική οικονομία

Δημοσιεύτηκε στις 3 Αυγούστου 2011 η έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας για την ελληνική οικονομία. Στην έκθεση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το φιλόδοξο πρόγραμμα σταθεροποίησης και ανάπτυξης που έχει σχεδιάσει η Ελλάδα έχει πιθανότητες επιτυχίας και μπορεί να μειώσει το χρέος της στο 60% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος μέσα στις επόμενες 2 δεκαετίες.

Επιβραβεύονται οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης κατά το τελευταίο έτος, αποτέλεσμα των οποίων ήταν ο περιορισμός του δημοσίου ελλείματος, η αύξηση των εξαγωγών και ο εξορθολογισμός της λειτουργίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Προτείνεται μεταξύ άλλων η επιτάχυνση της ιδιωτικοποίησης και η εκμετάλλευση της δημόσιας περιουσίας, η αναμόρφωση της αγοράς εργασίας και παραγωγής, ο εξορθολογισμός του φορολογικού συστήματος, καθώς και ο ανασχεδιασμός και η εντατικοποίηση του συστήματος παρακολούθησης της προόδου για την επίτευξη των στόχων.

TOP